Lucie Kalousová: Testování majetnického efektu: závisí majetnický efekt na tržních zkušenostech?

Vedoucí práce: Ing. Helena Chytilová

Abstrakt: Hlavním cílem této práce je analýza závislosti majetnického efektu na tržních zkušenostech jedince. Tato závislost je zkoumána na třech věkových kategoriích – na dětech z 2. tříd, na dětech z 6. tříd a na vysokoškolských studentech – prostřednictvím field experimentu (děti) a laboratorního experimentu (vysokoškolští studenti). Celkem bylo testováno 147 subjektů. Testovaným subjektům byla nabídnuta možnost směny statků, které na začátku experimentu obdržely do svého vlastnictví, za jiné předem dané statky. K analýze dat bylo využito čtyřpolních tabulek. Majetnický efekt se projevil u (na trhu nezkušených) dětí obou věkových kategorií, zatímco u vysokoškolských studentů (u kterých je předpoklad, že mají získáno mnohem více tržních zkušeností) se tento efekt neprojevil. Na 5% hladině významnosti byl tak zjištěn vztah mezi majetnickým efektem a tržními zkušenostmi.

Text bakalářské práce zde.

Samuel Škoda: Úsilí a podvádění: Experiment

Vedoucí práce: PhDr. Michal Bauer, PhD

Abstrakt: V této práci zkoumám prostřrednictvím ekonomického experimentu vztah mezi podváděním a vyžadovaným usilím. Nejprve účastníci plní úkol vyzadující úsilí, po kterém je jim náhodně určena odměna. Design experimentu jim ale umožňuje nahlásit jinou odměnu, než jaká jim byla přidělena. Tímto se snažím zjistit, jestli se se zvyšujícím vynaloženým usilím zvyšuje míra podvadění. Zjistil jsem, ze průměrná nahlášená odměna se v případě vyššího vyžadovaného usilí významně nezvyšuje. Kromě hlavních výsledků jsem také zjistil, ze podvádění je častejší u studentů ekonomie a studentů, kteří už se dříve ekonomických experimentů účastnili.

Text bakalářské práce zde (jen anglicky).

Ivo Strejček: Jsou ekonomové více "sobečtí" než jejich vrstevníci?

Vedoucí práce: Doc. Ing. Zdeněk Chytil

Abstrakt: Práce se zaměřuje na problematiku altruismu. Na datech získaných čtyřmi experimenty na vzorku českých vysokoškolských studentů testuji hypotézu, že studenti ekonomických oborů vykazují nižší míru altruismu a společenské kooperace, než jejich vrstevníci bez ekonomického vzdělání. Výsledky nepotvrdily předpoklad nižší míry altruismu a sociální kooperace skupiny ekonomů v porovnání s jejich vrstevníky. Avšak, data naznačují, že byť se v jednokolových hrách obě skupiny chovají velmi podobně, existuje možnost rozdílného druhu altruismu mezi oběma skupinami. Ekonomové mohou tíhnout spíše k racionálnímu altruismu a „vypočítavosti“. Studenti jiných oborů zřejmě více podléhají sociálnímu tlaku, tendenci k recipročnímu jednání a vlivu emocí.

Text bakalářské práce zde.

Tomáš Marek: je Jiří Dvorák lépe zaměstnantelný než Demeter Lakatoš?

Vedoucí práce: Ing. Petr Houdek

Abstrakt: Práce předkládá důkazy o statistické diskriminaci na trhu práce v České republice. První z výzkumů práce dokazuje diskriminaci Romů na základě reálného experimentu využívajícího falešných životopisů s typicky romskými a typicky českými jmény. Z celkem 258 obeslaných nabídek práce bylo zpět obdrženo přes 60 % pozvánek na pohovor. Diskriminace uchazeče s romským jménem se projevila ve více než polovině případů. Druhý výzkum v podobě dotazníkového šetření byl cílen na zaměstnavatele a na subjekty nabízející práci. Více než 95% dotázaných uvedlo, že romská národnost hraje u uchazeče o povolání roli. Téměř dvě třetiny respondentů si myslí, že se na českém trhu práce diskriminuje a 11% dokonce diskriminaci ze své strany přiznalo. Výzkum také ozřejmuje příčiny dokázané diskriminace romského obyvatelstva: nedostatečné vzdělání Romů, malá vytrvalost při hledání zaměstnání, což vyúsťuje ve statistickou diskriminaci romské minority.

Text bakalářské práce zde.

Marek Pekoč: Je mužské chování méně altruistické než ženské?

Vedoucí práce: Doc. Ing. Zdeněk Chytil

Abstrakt: Přesto, že existuje mnoho výzkumů využívajících Hru s diktátorem (Dictator  Game), jen málo z nich si kladlo za cíl prozkoumat rozdíl mezi chováním žen a mužů v rámci této hry. Provedli jsme dvě modifikové verze Hry s diktátorem. V první modifikaci účastníci experimentu přerozdělovali peníze z disponibilní částky na účet humanitární organizace a ve druhé modifikaci účastníci rozdělovali body do hodnocení daného předmětu ve dvou kolech tak, že mezi těmito koly jim byl promítnut histogram agregovaných výsledků kola prvního. Výsledky experimentů naznačují, že alespoň v některých situacích se muži opravdu chovají "méně altruisticky" než ženy. Na účet humanitární organizace přerozdělovali o 22,7% méně peněz než ženy. V druhém experimentu se rozdíl v chování žen a mužů v prvním kole neprojevil. Ovšem v důsledku poskytnuté informace o agregátním chování subjektů v prvním kole se chování mužů a žen ve druhém kole podstatně diferencovalo a ženy "dávaly" ve druhém kolem o 14,8 % více bodů než muži.

Text bakalářské práce zde.

Helena Chytilová: Peněžní iluze a ekonomické vzdělání: experimentální přístup

Abstrakt: Peněžní iluze jako "upozaděný" koncept teoretické ekonomie byla nedávno opět vzkříšena Fehrem a Tyranem (2000), kteří experimentálními metodami prokázali, že tento jev posiluje predikce tzv. novo-keynesiánského modelu. Koordinační selhání umocněné peněžní iluzí umožňuje měnovým šokům odchylovat ekonomiku od ekvilibria po dlouhou dobu, či ji dokonce přitahovat do inferiorní rovnováhy, pokud existuje ekvilibrií více. Experimentálně testujeme reakce různých skupin studentů  lišících se dosaženým ekonomickým vzděláním. Odměna závisí na schopnosti subjektů vybrat optimální cenu, která je zatemněna závojem nominálních veličin. Cílem je zjistit, zda ekonomické vzdělání peněžní iluzi zmírňuje či zcela potlačuje nebo naopak. Potvrdí-li se hypotéza, je možné, že vzdělaní ekonomové mohou působit na snižování peněžní iluze v ekonomice, ať přímo při určování cenové politiky firem, či nepřímo jako ekonomičtí poradci. V agregátním měřítku by díky tomu mohlo docházet k omezení ztrát efektivnosti způsobených změnami měnové politiky, nebo snížením pravděpodobnosti posunu ekonomiky v inferiorním ekvilibriu.

Pavel Zechmeister: Testování modelů obchodování s emisními povolenkami, bakalářská práce, NF VŠE 2011

Vedoucí práce: Ing. Marek Mičúch

Abstrakt: Práce popisuje výsledky tří ekonomických experimentů, které simulovali tři obchodovací období v rámci systému EU ETS (2005 - 2007, 2008 - 2012). Fakt, že dvě obchodovací období toho systému jsou již téměř za námi, dává možnost porovnat výsledky experimentů s daty reálného trhu. Vývoj ceny v experimentu téměř přesně kopíroval vývoj ceny na reálném trhu. Co se týče třetí fáze, můžeme díky shodě výsledků prvních dvou experimentů s výsledky trhu nastínit pokračování toho systému v jeho třetí fázi. Zde můžeme tvrdit, že zavedení aukce povolenek nebude mít zásadní dopad na cenu na trhu s emisními povolenkami oproti situaci, kdy byly emisní povolenky distribuovány na základě národních alokačních plánů zdarma (ceteris paribus).

Text bakalářské práce zde.

Experimentální ověření omezené racionality agentů v různých institucionálních prostředích, IGS 2010-2011

Vedoucí projektu: Petr Koblovský

Abstrakt projektu: Kooperace coby zvýšení užitku směňujících stran je pro ekonomii bezrozporný, množství studií experimentálních her však ukazuje, že vysvětlení lidské kooperace nemůže spočívat na prosté analýze očekávaného užitku, jelikož lidé kooperují i v situacích mimo Nashovu rovnováhu. Na druhé straně studie z deskriptivně přesnější teorie silné reciprocity ignorují možnost odlišných pravidel hry, do nichž by mohly subjekty projevit své preference. Experimentálně nalezené vzorce chování jsou striktně specifické designu hry a užití výsledků pro předpovědi chování lidí v různých institucionálních uspořádáních jsou nevelké. Projekt má za cíl zodpovědět výše uvedené námitky unikátními typy ekonomických her. Zároveň ukázat, že rozšířením modelů je lze aplikovat na další druhy chování odvozených od sociálních norem a vysvětlit fenomén paternalismu coby maladaptivní silné reciprocity. Zároveň bude umožněno zjistit, zda-li sklon k paternalismu je důsledkem altruistických snah a úsilí po dosažení optimálního výstupu nebo arogance regulujících, chybného nastavení regulatorní struktury, v níž regulátoři nejsou nikterak zainteresováni na nákladech ani výnosech regulovaných a sledují vlastní zájem.

Experimenty v rámci projektu:

Ludmila Hadincová: Testování majetnického efektu, bakalářská práce, NF VŠE 2011

Vedoucí práce: Mgr. Petr Houdek

Abstrakt: Práce se snaží zodpovědět, zda si člověk cení informací z fyzicky dostupných (tištěných) zdrojů více než informací pocházejících ze zdrojů elektronických. Respektive, do jaké míry dochází u těchto médií k majetnickému efektu, projevujícího se více při fyzickém kontaktu s předmětem, který papírové zdroje informací poskytují zato virtuální nikoliv. V první části výzkumu je porovnává na ochota účastníků platit za fyzické a virtuální zdroje informací (WTP) s ochotou přijmout platbu výměnou za informace (WTA). Tento experiment neprokázal pravdivost předpokladu o přeceňování informací z tištěných zdrojů. Byla však zjištěna vyšší ochota nakupujících platit za informace z fyzických zdrojů, došlo k projevu kvazi-majetnického efektu. Výsledky ukazují, že subjekty byly méně ochotni platit za informace v elektronickém formátu. Druh á část výzkumu je založena na porovnání preferencí účastníků pro knihy v tištěné a elektronické podobě. Ukázalo se, že skupina účastníků, která obdržela knihu pouze v elektronické podobě, si k ní nevytvořila tak silnou vazbu a byla ochotna se jí vzdát výměnou za knihu jinou, u knih tištěných došlo k opačnému jevu. Druhý pokus tedy poskytl slabý důkaz ve prospěch tvrzení o větším vlivu fyzicky dostupných zdrojů informací na projev majetnického efektu. Dále je též diskutován vliv osobnostních charakteristik na míru majetnického efektu. V závěru práce byla pomocí dotazníkového šetření zjištěna averze ke ztrátě u informací a větší důvěryhodnost informací z knih pocházejících.

Text bakalářské práce zde (jen anglicky).

Experientální projekty, které získaly podporu GAUK (Grantová agentura Univerzity Karlovy) pro roky 2011-2012

Lubomír Cingl: Závislost tvorby informačních kaskád na čase k rozhodnutí

Číslo projektu: 4046/11

 

Vedoucí práce: PhDr. Michal Bauer, PhD

Abstrakt: V posledním výzkumu na téma vznik informačních kaskád Cingl (2010) nepřinesl jednoznačné výsledky na vztah času a pravděpodobnosti stádového chování a proto se chci v další práci právě na objasnění tohoto vztahu. Chci replikovat klasický experiment na tvorbu informačních kaskád jako v Anderson a Holt (1997) s tím rozdílem, že ve sledovaných skupinách budou mít jedinci pouze omezený čas na rozhodnutí, odstupňovaný v několika úrovních. Tento experiment byl již mnohokrát replikován s různými modifikacemi, nicméně nikdy s důrazem na omezení času na rozhodnutí. Externí podmínky jsou vysoce příznivé, protože vznikla nová laboratoř experimentální ekonomie na VŠE a vybavení na měření tepu je v majetku fakulty. Na výsledcích tohoto pokusu bude záviset design návazného pokusu, který bude zaměřen na stádové chování při panice na finančních trzích.

 

Ian Levely: Důvěra a důvěryhodnost mezi bývalými bojovníky v severní Ugandě

Číslo projektu: 3494/11

Vedoucí práce: PhDr. Michal Bauer, PhD

Abstrakt: The project aims to collect unique data from experimental games conducted with ex-combatants in Northern Uganda. The goal of the experiments is to determine the degree of trust and trustworthiness among and between two groups of individuals: those who have previously been abducted to serve in the Lord’s Resistance Army and those who have not. The results of this experiment will explain to what extent discrimination and trustworthiness play a role in poor labour market outcomes observed among former combatants. This issue is relevant to post-conflict economic development as it helps to explain an observed outcome among ex-combatants in Northern Uganda and elsewhere. Additionally, the project represents a unique use of experimental economic methodology, as experimental games have not yet been used to measure this particular outcome.

Dagmara Katreniaková: Informace a motivace ke studiu. Experimentální měření dopadů v Ugandě

Číslo projektu: 3389/11

Vedoucí práce: PhDr. Michal Bauer, PhD

Abstrakt: bude doplněno později. 

 

Olexander Nikolajčuk: Vysvětlení rychlosti učení pomocí dekompozice her

Číslo projektu: 3408/11

 

Vedoucí práce: Mgr. Peter Katuščák, PhD.

Abstrakt: The majority of experimental papers on learning in games under incomplete information seem to be preoccupied with either documenting empirical regularities or running horseraces among the existing theoretical models. It is my firm belief, however, that explaining differences across games and where those are coming from is of no less importance. This research project is geared towards understanding the very basics of the learning process by focusing on one of its main characteristic features – i.e. the speed, with which human subjects learn. From the individual perspective, learning can be thought of as going through two principle feedback channels: (i) how much one’s payoff is affected by his or her own actions; and (ii) how much one’s payoff is affected by his or her opponent’s actions. I propose a novel approach that represents these two learning channels in the form of primitive games with plausible economic interpretations and allows classic games to be viewed as mixtures of the two. Such decomposition is shown by the example of Prisoner’s Dilemma and is hypothesized to provide the foundations for a general framework that could allow for sensible comparisons across all existing games.
 

 

Pokročilé metody experimentální ekonomie - vybrané abstrakty, LS 2011

Laboratorní experimenty (v abecedním pořadí dle autorů)

Jakub Caisl: Public Goods Punishment Experiment with Limited Information;Abstrakt: In this study, we elaborate on design of the public goods games with punishment, based on Gächter and Fehr seminal paper on this topic. The feature that we try to alter is the completeness of information provided about other subjects decisions. We provide only limited information instead about how much other people contributed. We analyze how does it change the punishment patterns. Then we try to compare results of group versus individual punishment schemes under the limited information setting. The problems we are especially concerned about is the threshold nature of the decisions taken by subjects, the coordination in punishment and different feelings associated with punishing groups or individuals.

Luboš Dostál: The Effects of Other-Regarding Preferences in Bribery Games: An Experimental Approach; Abstrakt: bude doplněno později.

Klára Kalíšková: The Role of Other-Regarding Preferences in the Provision of Public Goods by Fixed-Prize Lotteries; Abstrakt: There is an extensive theoretical and experimental research on designing mechanisms that overcome underprovision of pure public goods under the voluntary contributions mechanism (VCM). We build upon one particular line of research, starting with Cornes and Sandler (1984, 1994) and Andreoni (1990), which proposes bundling public goods together with private goods as a way of overcoming the free-rider problem. In particular, we consider an environment first proposed by Morgan (2000) in which the private good component consists of a lottery (raffle) ticket that gives the owner a chance to win a prize financed by a portion of collected contributions, while the probability of winning the prize is equal to the share of individual’s contributions in the total sum of all contributions. We explore the extent to which lottery financing of public goods interacts with other-regarding preferences for giving. In particular, we want to see to what extent the subjectspecific difference of giving in the two fund-raising mechanisms (lottery vs. VCM) can be explained by such preferences. Experimental design includes elicitation of other-regarding and risk preferences of subjects, four stages of public goods games with different lottery prizes (including zero prize which corresponds to the VCM), and one stage with endogenous choice of lottery prize (each subjects chooses his or her most preferred lottery prize and participates in a public good game with this chosen lottery prize). The main hypothesis is that introduction of individual financial incentives (positive lottery prizes) crowds out the other-regarding motives for contribution to the public goods. Therefore, we test whether the rate of increase of the average contribution with increasing lottery prize is decreasing with other-regarding motives of subjects. Results of will shed new light on the usefulness and revenue-generating capacity of fixed-prize lotteries as opposed to the VCM for financing of public goods and charities. In particular, it will help us to understand to what extent such fundraising choice depends on the social preference profile of the target contributor population.

Tomáš MiklánekThe Power of Shame: The Effect of Ex-post Disclosure in the Ultimatum and Dictator Games with Uncertainty; Abstrakt: The behavior of people in ultimatum games with full information was explained by many models of other-regarding preferences. If uncertainty about the cake size is added, the results are shifted towards more selfish outcome from the proposer’s point of view .This paper tries to develop a model which extends altruistic behavior into the environment with information asymmetry. The model is based on importance of the fact that other subject is aware of our action. The resulting level of shame from our action is derived from the level of other subject’s information completeness. The paper contains experimental design to test predictions of this model. Also the results from the pilot session with some preliminary conclusions are provided at the end of the paper.

Iryna Momotenko: Controlling People's Perceptions of Corruption: Experimental Approach; Abstrakt: Despite the significant amount of anti-corruption programmes proposed by policymakers and international organizations corruption is one of the most serious obstacles to economic and social development in many countries around the world. One of the possible reasons why this phenomenon is so persistent is disagreement about determinants of corruption and how they can possibly be influenced. The objective of this paper is to show that corrupted behavior of people depends on their perceptions about the level of corruption in a society. In order to demonstrate this, a laboratory experiment was conducted in which individuals’ perception of corruption was manipulated by giving different information upon level of corruption in a group, and, hence, their willingness to behave corruptively. The results obtained suggest that individuals’ corrupted behavior does depend on the information they get. Thus, by influencing people’s beliefs about the level of corruption one may control the real level of corruption in a country.

Ján Palguta: Fairness in Contract Design: Endogenous Selection of Agents into Implicit Contracts; Abstrakt: Fehr, Klein and Schmidt (Econometrica, 2007) experimentally show that fairness concerns may have a decisive impact on the actual and optimal choice of contracts in moral hazard context. We propose a straightforward extension of their experiment, in which the decision about the contract type is not purely in the principal’s hands, but in which also the agents can select themselves into different types of contracts. We argue that the rule of the game regarding which side proposes the contract type may have a crucial impact on the measurement of the fairness of agents. We generalize the contract proposing procedure and on a limited dataset from a pilot experiment we observe that sorting seems to promote trust and reciprocity between the pairs of players, which leads to an improved efficiency in the selected contracts.

Marek Rusnák: Coordination in the Minimum Effort Games: The Role of Intergroup Competition; Abstrakt: We explore channels which the exposition to competition enhances the cooperation through. Specifically, we want to distinguish between the psychological effect of being exposed to competition and the effect of a change in payoffs. Therefore, four treatments are implemented. In the first treatment, the subjects play simple minimum effort game. In the second treatment, information about the levels of minimum effort in the other group is provided to all subjects. In the third treatment, there is no comparison effect, but subjects are given extra payoff if the minimum effort is higher then some predetermined threshold. In the fourth treatment, there is a bonus if the minimum effort level of the group is higher than its competing group. Výsledky pilotního experimentu here.

Arshad Hayat Yousafzai: Does Information About Gender  and Subject Major of the Responder Affect the Decision of the Proposer in the Trust Game?; Abstrakt: Results from trust game to analyze the effect of information about the gender of the responder on the decision of the proposers are reported. The proposers trusted relatively higher on female as compared to male responders and female responders were offered on average 21.80 CZK/round more than the male responders. Moreover the proposers showed willingness to pay on average 3 CZK/round for information about the gender of the matched responder as compared to the average actual price of 5.45 CZK/round.Others willl be added soon.

Field experimenty (v abecedním pořadí dle autorů)

Vojtěch Bartoš: Implicit Discrimination in the Czech Labor Market; Abstrakt: An experiment aims to measure the effect of three different approaches to racial and ethnic discrimination – taste-based, statistical and implicit discrimination. Subjects recruited among Czech and Vietnamese students from Prague (the capital of the Czech Republic) high schools would be conducting a real-life task that would allow for exact productivity measure. After the first round of the task in which subjects work individually, randomly selected subjects would be invited to the second round. For this round, they would be asked to select a partner from an experimentally manipulated list containing, among other, names either of members of their own group, or of a different group. It will be manipulated in two dimensions. First, it would either provide the information about the productivity of possible partners or not. Second, the decision process would either be framed in a way that requires rational thinking (System II) or in away that relies rather on an instantaneous reaction (System I). The decision task would be our measure of discrimination, allowing for testing all three proposed approaches to discrimination.

Jana Cahlíková: Economic and Political Integration: Can It Work?; Abstrakt: Experimental Evidence from Public Goods Games Institutions, both formal and informal, significantly influence economic outcomes. Determined at least partially by history, formal and informal institutions tend to differ across societies, as confirmed by previous research. In the second half of 20th century, the process of European Integration has begun and also many countries, mainly in Africa and Middle-East, were created artificially. A question is whether such integration – in terms of applying common formal institutions to societies with different informal rules – can work and whether it is sustainable. Recent problems faced by the European Union, such as lack of fiscal discipline by some countries and inability to agree on a future form of the EU, seem to confirm these concerns, and so does the political development in Africa and Middle-East. In this research, I am trying to access by experimental means whether economic and political integration of societies with different social norms can work. The experiment to be run is a public goods game without and with a punishment opportunity of the design used by Fehr & Gachter (2002), and modified by Herrmann et al. (2008). Many public policies, such as paying taxes, voting, or applying environmental measures have to deal with the free rider problem. Wherever a potential for free-riding exists, successful cooperation among unrelated individuals is crucial for obtaining socially-optimal outcomes; public goods games are a standard tool for studying this cooperation. The research will compare public goods provision in the situation when just subjects from the same country are asked to cooperate with treatments in which subjects from countries with different social norms are integrated. Different degrees of integration will be studied - integrating students from two countries in a 1:1 versus 3:1 ratio and integrating only two countries versus integrating several countries. Furthermore, this research project would like to determine whether a particular choice of formal institutions (availability of specific punishment mechanisms) can improve cooperation under integration. The punishment mechanisms analyzed represent three different situations: a situation in which each country can try to improve cooperation by punishing only within its own borders, a situation in which each country can punish both within and across its borders, and a situation in which only the high-performing country (in terms of cooperation) can punish.

Miroslava Federičová: Single sex versus coeducational schools: Deepening of gender stereotype threat?; Abstrakt: Bude doplněno později.

Branislav Zudel: Psychology and savings: evidence from a field experiment; Abstrakt: Bude doplněno později.

Natalia Shestakova: Understanding Consumer choice of pricing schemes

Vedoucí práce: Mgr. Peter Katuščák, PhD.

Abstrakt: Consumer life is full of choices. Often, consumers face the problem of choosing a multi-part pricing scheme. Examples include tariffs for utilities and telecom services, credit card contracts, saving and insurance plans, and many others, up to packages of different size in supermarkets. This paper investigates whether consumers make such choices optimally, what factors explain potential deviations from optimality, and how the efficiency of the choices can be improved.

 

Projekt byl součástí tvorby PhD práce, která byla obhájena 8. prosince, 2011. Celý text PhD práce je ke stažení zde.

 

Olexandr Nikolaychuk: Individual Learning under Assymetric Information and Limited Environment Feedback

Abstrakt: There are various real-life scenarios that can be characterized by their participants having asymmetric knowledge of the underlying nature of the interaction they are actually involved in. In case the environment feedback is limited, either due to some physical constraints or because of strategic considerations, the situation may turn out to be even more gruesome. That is why it is surprising to see that the existing economic literature has concentrated on symmetric, both complete and incomplete, information settings, paying limited attention to explicitly studying asymmetric ones. This project uses game theoretical and experimental techniques to research dynamic interactive social environments with knowledge asymmetry among the agents about the underlying payoff structure and limited environment feedback in the form of repeated games. It focuses on the effect of such information conditions in the Prisoner’s Dilemma, Stag Hunt, and Battle of Sexes games, as the ones traditionally utilized by economists. The expected results should provide both theoretical and empirical estimates of a player wise measure of the “value of information” in generic repeated social interaction scenarios.

Lasha Lanchava: On the Existence of the Utility Premium for Being Free or the Rational Irrationality, CERGE-EI 2010

Vedoucí práce: Mgr. Peter Katuščák, PhD.

Abstrakt: Several studies in various fields of economic research demonstrated somewhat peculiar results that cannot be explained by conventional economic theory. These studies show that if individuals are denied the possibility to commit certain actions either by law, penalty or by any other enforcement mechanism, they are not deterred and in contrast more people violate the law. The authors of these studies propose various speculations, nevertheless, none of them sounds credible. The theory of psychological reactance (Brehm 1966), well known in social psychology, seems to explain all these peculiarities in a very simple manner as it predicts that once the freedom of individuals is threatened, then a form of psychological emotional state arises, which induces people to act to secure their self-determination. However, if it is not understand in the context of rationality the theory cannot explain why people behave irrationally, when they are prohibited doing so. In this paper I would like to document experimentally that people derive utility from having free choice. Moreover, I would like to show that if anything prevents people to act as they will, then they will be happy to act irrationally if this action preserves their freedom. Taking to the extreme, and some studies show that it is indeed the case, if you prohibit people to die they will commit suicide. On the contrary, if one restrains people to be nice, they will become brilliant.

Text návrhu doktorské práce je zde.

Bc. Ludmila Svatošová: Analýza chování a rozhodování účastníků holandské aukce a vzestupné aukce s jednotnou cenou při prodeji homogenních produktů, bakalářská práce, NF VŠE 2010

Vedoucí práce: Ing. Marek Hudík

Abstrakt: Tato práce se zabývá chováním a rozhodováním hráčů v anglické aukci při prodeji homogenních produktů. Aby bylo možné provést analýzu chování a rozhodování, byl proveden laboratorní experiment. Práce obsahuje popis a analýzu laboratorního experimentu, který byl pro účely práce uskutečněn. Zásadní otázkou, na kterou se tato práce pokusí nalézt odpověď, je, zda se liší četnost volby optimální ceny podle nastaveného aukčního prostředí, a zda ve všech prostředích převažuje volba optimální strategie. V experimentu byly použity 3 typy prostředí, z nich každé je specifické pravděpodobností rozložení hodnot. Analýza byla provedena tak, že v každém aukčním kole byla stanovena optimální cena a ta byla následně porovnána s cenou skutečně dosaženou. Na základě této analýzy bylo zjištěno, že četnost volby optimální ceny se neodlišuje v závislosti na použitém prostředí. Optimální ceny však bylo dosaženo pouze v malém množství aukčních kol.

Text bakalářské práce zde.

Mgr. Luboš Cingl: Vznikají informační kaskády v časové tísni častěji? diplomová práce, IES FSV UK 2010

Vedoucí práce: PhDr. Michal Bauer, PhD

Abstrakt: Informační kaskády jako forma racionálního stádového chování pomáhají vysvětlit celou řadu ekonomických jevů, kde neoklasická teorie zaostává, jako například módní trendy, tvorba 'bublin' na burze, konformismus nebo obecně následování rozhodnutí ostatních. V této práci se snažím modelovat sklon ke stádovému chování stejně jako sklon k zobrazení informace, která může ke stádovému chování vést, za použití laboratorního experimentu. Účastníci měli za úkol splnit jednoduchou kognitivně nenáročnou úlohu za různých experimentálních podmínek. Zatímco v doposavad provedených laboratorních pokusech na tvorbu informačních kaskád se pro zavedení nejistoty soukromého signálu používala pravděpodobnostní úloha, já provedu pokus s úlohou jistou, nicméně potřebnou nejistotu výsledku vyvolá uvalením účastníků do časové tísně. Účastníci budou také rozhodovat v reálném čase, čímž bude pořadí odpovědí indukované endogenně. Časová tíseň by měla vyvolat kromě nejistoty o vlastním výsledku i stresovou reakci, která sama o sobě ovlivňuje rozhodování jednotlivce, což budeme sledovat měřením objektivní fyziologické veličiny – tepové frekvence. Ta bude poté srovnána se subjektivním pocitem stresu, který účastníci sdělovali po každé úloze. Další z faktorů, které mohou ovlivnit sklon ke stádovému chování, jsou osobnostní charakteristiky, které měřím pomocí baterie standardizovaných otázek „Velká pětka“. Pokud budou významné, bude to další argument proti exkluzivitě informačního přístupu k vysvětlení stádového chování. Kromě efektu časové tísně zkoumám také efekt reputace tím, že k veřejné informaci o odhadu jednotlivce přidám jeho dosavadní výkon. Reputační efekt jedinců s vysokou úspěšností v předchozích kolech by mohl tvorbu kaskád ještě více podpořit.

Text diplomové práce zde.

Mgr. Vojtěch Bartoš: Diskriminace, informace a kognitivní efekty: svědectví z field experimentu na českém trhu nájemního bydlení, diplomová práce, IES FSV UK 2010

Vedoucí práce: PhDr. Michal Bauer, PhD

Abstrakt: Cílem této diplomové práce je objasnit diskriminativní chování pronajímatelů nájemních bytů na českém realitním trhu na základě dat z námi provedeného dvojitě slepého (double blind) internetového field experimentu. Design experimentu nám umožňuje zkoumat, jak se pronajímatelé rozhodují o pozvání či nepozvání zájemce z řad minoritních skupin k prohlídce nabízeného bytu. Zkoumáme mnoho různých aspektů, které by mohly ovlivnit výsledné rozhodnutí pronajímatele a měříme jejich efekty: efekt dané minoritní skupiny, různého stupně vzdělání a také různé kognitivní efekty, které mohou, podle rozsáhlé socio-psychologické a behaviorálně-ekonomické literatury, ovlivnit rozhodovací procesy. V našem experimentu představujeme inovativní nástroj inspirovaný široce užívaným programem MouseLab, který nám umožňuje studovat chování pronajímatelů pomocí online sledování kurzoru myši. Tato diplomová práce je součástí rozsáhlého projektu zaměřeného na studium diskriminace a role informací na trhu nájemního bydlení v České republice.

Text diplomové práce zde.

Bc. Jakub Caisl: Jak a kde matching grant a jeho velikost ovlivňuje příspěvky, bakalářská práce, IES FSV UK 2010

Vedoucí práce: PhDr. Michal Bauer, PhD

Abstrakt: V této práci se zaměřujeme navelkoplošný randomizovaný field experiment popsaný v Karlan & List (2007). Zkoumají efekt techniky “matching grant” na chování přispěvatelů v charitativní kampani zahrnující přes 50000 přispěvatelů velké americké neziskové organizace. Popisují výsledky v obecné rovině, pro celou populaci a zjišťují že velikost “matching grant” nemá významný dopad na příspěvky. My volíme jiný přístup, rozdělujeme populaci podle příjmů a vzdělání do různých podskupin a zkoumáme efekty velikosti “matching grant” na chování v těchto podskupinách. Zjišťujeme výraznou heterogenitu v efektech velikosti “matching grant” na chování. Také se snažíme aplikovat teorii sociální identity při interpretaci našich výsledků.

Text diplomové práce zde.