Projekt: Trhy aktiv v prostředí překrývajících se generací - experimentální přístup

Role LEE: Hlavním řešitelem projektu je Miroslav Zajíček. Část financování byla poskytnuta Interním grantovým systémem VŠE.

Abstrakt projektu: For more than two decades the dominant line of thinking (and experimental research) about pricing in asset markets has been based on the seminal paper by Smith, Williams and Suchanek (1988) showing that asset markets are prone to generate bubbles even if there is no uncertainty about the fundamental value of traded assets.  The experimental setting of this paper has ever since been challenged, however, after two decades of testing the original hypothesis remains robust and unchanged. The feature that has not been explored is the fact, that at the end of each experiment subjects trading assets face highly unusual situation: "the end of the world" (EoW). It is the situation that everyone knows that there is no activity after that particular moment and at the same times she/he knows that others know etc. ad infinitum. Moreover, everyone knows that "the end of the world" happens at one predefined and known moment. In real world, people know that there is no end in trading, regardless of the fact that they may know the approximate end of their trading activities. To explore this, we build an experimental environment based on the overlapping generation mechanism with determined life time of the generation New traders enter cash and asset positions of those who “die”, so, no cash new fresh cash enters the market (as opposed to in Deck, Porter and Smith, 2011). We employ the constant fundamental value model. Data collection has not been finished so far, but initial findings are so far very interesting: there seems to be a long lasting and sustained bubble for major part of trading; there is no particular price change when generations overlap (if anything prices go down, which is in clear contradiction to Deck, Porter and Smith (2011)) and the new generations mostly takes as “given” the price that it inherits from the previous one.

Projekt: "Vliv latentní toxoplasmosy na úlekové reakce u člověka"

Role LEE: Provedení série experimentů v rámci projektu. (Hlavním řešitelem projektu je Toxotým Přírodovědecké fakulty UK). Osoba zopdovědné za projekt v LEE: Petr Houdek.

Abstrakt projektu: Z našich i cizích studií posledních letech vyplývá, že negativní vlivy parazita Toxoplasma gondii nebudou ani zdaleka tak zanedbatelné, jak se původně očekávalo. Mezi nejvýznamnějšími projevy latentní toxoplasmosy vyčnívá prodloužení reakčních časů jinak zdravých osob, oslabení úlekových reakcí a úbytek strachu v některých situacích. Dosud byly tyto informace získávány především studiem psychologických dotazníků, případně jednoduchými testy reakčních rychlostí. Tento projekt si klade za cíl experimentálně ověřit výsledky dotazníkových studií, odhalit konkrétní jevy, které jsou toxoplasmou ovlivněny, případně přispět k pochopení konkrétních mechanismů, kterými k ovlivnění dochází. K tomu chceme dospět pomocí sady vzájemně propojených testů zaměřených na sledování samotných úlekových reakcí na zvukové i vizuální stimuli, prepulsní inhibice úlekové reakce, reakční doby (v komplexnější podobě než doposud), fyziologických reakcí na stresové situace (kožní odpor, tlak, tep, změny hladin steroidních hormonů) a psychologických faktorů získávaných z dotazníků od pokusných osob účastnících se všech výše uvedených experimentů. Projekt by měl začít odběry krevních vzorků. Vybrané osoby v latentní fázi toxoplasmosy a adekvátní počet kontrolních osob budeme podrobovat nejprve sérii psychologických dotazníků, posléze experimentálním sezením, při nichž se zúčastní především počítačových testů zaměřených na zjišťování reakčních dob na nejrůznější typy stimulů a nakonec též testů úlekové reakce a prepulsní inhibice úlekové reakce. 

Projekt: "Self regulating organizations: an experimental investigation"

Role LEE: Provedení pilotních experimentů v rámci projektu a provedení vlastních výzkumných experimentů. (Hlavními řešiteli projektu jsou Silvester van KotenAndreas Ortmann). Osoba zopdovědné za projekt v LEE: Silvester van Koten.

Abstrakt projektu: Self-regulation is a feature of a number of professions. We experimentally test models to asses the efficiency (or lack thereof) of self-regulation. We especially focus on the interplay between agents and clients. Theory predicts that self-regulation may give the agents regulated by the self-regulating organization considerable market power. We test the extend that the theoretical predictions can be replicated in a lab.

Projekt: "On Small and Large Tax Rates"

Role LEE: Hlavní řešitel projektu je Peter Katuščák, osoby zopdovědné za provedení experimentů v LEE: Lasha Lanchava, Peter Katuščák, Martin Rusnák, Miroslav Zajíček; data provedení 3 experimentů: 29. a 30. prosince 2010.

Abstrakt projektu: Bude doplněno v nejbližší budoucnosti.

Projekt: "Behavioral Market Design" v rámci GDN 11th Annual Regional Research Competition

Role LEE: Hlavní řešitelé projektu jsou Fabio Michelucci (CERGE-EI a LEE) a Miroslav Zajíček (NF VŠE, IES FSV, LEE), webová stránka GDN zde.

Abstrakt projektu: Auction theory is often used to analyze important issues in market design. Most of the existing theoretical and experimental work on auctions is based on the concept of Bayesian Nash equilibrium. Such approach ignores, however, many behavioral biases that have recently been documented in the literature. Although there is an emerging work that attempts to use some of these biases to explain observed deviations from equilibrium bidding predictions, it does not address the question of how to design auctions that take these biases into account. We will conduct several experiments on market design motivated by some of these biases, such as the endowment effect, reference-dependent preferences or anticipated regret. In particular, we will investigate how to design auctions that achieve higher revenue or efficiency by exploiting such behavioral regularities.

Projekt: "Sociální nerovnosti a tržní rizika vyplývající ze spotřeby bydlení. Aktuální a žádoucí reakce fiskální a monetární politiky státu" (angl.: "Social Inequalities and the Market Risks Following from Housing Consumption. The Real and Desirable Response of State Fiscal and Monetary Policies") 

Hlavní řešitel: Sociologický ústav Akademie věd ČR, webová stránka projektu zde.

Role LEE: Provedení 5 experimentů v rámci projektu, osoby zopdovědné za projekt v LEE: Vojtěch Bartoš, Martina Mikezsová, Ján Palguta, Miroslav Zajíček, data provedení experimentů: 26. a 27. října 2010, 1., 4. a 5. listopadu 2010.

Projekt: "Rozhodování spotřebitele na trhu retailových investičních služeb: pohled behaviorální ekonomie" (angl.: "Consumer Decision-Making in Retail Investment Services: A Behavioural Economics Perspective") 

Hlavní řešitel: Decision Technology Ltd.

Role LEE: Provedení 8 experimentů v rámci projektu, osoby zopdovědné za projekt v LEE: Peter Katuščák, Fabio Miccelucci, Miroslav Zajíček, data provedení experimentů: 7., 8. a 9. října 2010.

Hlavní stránku projektu lze nálézt zde. Závěrečná zpráva projektu je k dispozici zde. Popis prováděných experimentů a analýza jejich výsledků začíná na straně 345.